Paroxetine Hydrochloride

List of Drugs with Paroxetine Hydrochloride- generic salt/ molecule/chemical/health-medicine.

Afenexil- Temis Lostalo Laboratorios
Allenopar- Gerot Pharmazeutika
Aparo- F. Joh. Kwizda
Apo-Paroxetine- Apotex
Aropax- Novartis
Aropax CR- Novartis
Aroxat- GlaxoSmithKline
Aroxat CR- GlaxoSmithKline
Bectam- Labomed Instituto Farmaceutico
Casbol- Fournier
Cebrilin- Libbs Farmaceutica
Chem Mart Paroxetine- GenRx
Datevan- Rontag Laboratorios
Denerval- Jaba Farmaceutica
Deroxat- GlaxoSmithKline
Eutimil- GlaxoSmithKline
Extine- Arrow Pharmaceuticals
Frosinor- Novartis
Gen-Paroxetine- Genpharm
GenRx Paroxetine- GenRx
Meplar- Baliarda Laboratorios
Motivan- Faes Farma
Mylan-Paroxetine- Mylan
Optipar- GEA
Oxepar- Azevedos Laboratorios
Oxet- AWD Pharma
Oxetine- Hexal
Paluxetil- Sandoz
Panex- Micro Labs
Paradise XR- Torrent Pharmaceuticals
Paratonina- Farma Lepori
Parexat- Spirig Pharma
Pari- Ipca Laboratories
Parocetan- Stada
Paroksetiini- GlaxoSmithKline
ParoLich- Lichtenstein Pharmazeutica
Paronex- Sandoz
Paroser- Pinewood Laboratories
Parotin- Cipla
Parotur- Cantabria
Parox- Rowa Pharmaceuticals
Paroxat- GlaxoSmithKline
Paroxedura- Merck
Paroxetin- 1 A Pharma
Paroxetin- AbZ-Pharma
Paroxetin- Actavis
Paroxetin- Aliud Pharma
Paroxetin- Azupharma
Paroxetin- Betapharm Arzneimittel
Paroxetin- CT-Arzneimittel
Paroxetin- GlaxoSmithKline
Paroxetin- Helvepharm
Paroxetin- Hexal
Paroxetin- Mepha
Paroxetin- Neuraxpharm Arzneimittel
Paroxetin- Ratiopharm
Paroxetin- Sandoz
Paroxetin- Stada
Paroxetin- TAD Pharma
Paroxetine- Actavis
Paroxetine- Alphapharm
Paroxetine- Alter Laboratoire
Paroxetine- Apotex
Paroxetine- Arrow Generiques
Paroxetine- Aurobindo
Paroxetine- Biogaran
Paroxetine- Caraco
Paroxetine- Cristers
Paroxetine- EG Labo
Paroxetine- Genpharm
Paroxetine- GlaxoSmithKline
Paroxetine- IVAX
Paroxetine- Meliapharm
Paroxetine- Merck
Paroxetine- Mylan
Paroxetine- Pro Doc
Paroxetine- Qualimed Pharma

More Drugs