4 - (4 - Hydroxy - 3 - Methoxyphenyl) - 2 - Butanone | DrugInfo.In